Naujienos: Įprasminkite savo 1.2 % nuo GPM! Skirkite juos augantiems ateities talentams!

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenys Mokykloje tvarkomi šiais tikslais:

1. Mokinių sutarčių apskaitai,

2. Žurnalų pildymui,

3. Pažymėjimų išdavimui,

4. Mokinių registro tvarkymui,

5. Pasiekimų paskelbimui;

6. Mokyklos darbuotojų darbo sutarčių sudarymui, saugos, sveikatos instruktažų dokumentų ir žurnalų pildymui, įgaliojimų išrašymui;

7. Pedagogų registro tvarkymui.

 

DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTAI:

 
 

VšĮ VMKM ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

VšĮ VMKM DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA (SPAUSTI ČIA) 

VšĮ VMKM INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

VšĮ VMKM DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA (SPAUSTI ČIA)

VšĮ VMKM ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REAGAVIMO TVARKOS APRAŠAS (SPAUSTI ČIA)

VšĮ VMKM DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS (SPAUSTI ČIA)

VšĮ VMKM INFORMAVIMO APIE DARBUOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ (SPAUSTI ČIA)

VšĮ VMKM VAIZDO STEBĖJIMO TAISYKLĖS (SPAUSTI ČIA)

PRIEDAS NR. 1 (SPAUSTI ČIA)

PRIEDAS NR. 2 (SPAUSTI ČIA)