Privatumo politika

Patvirtinta Vilniaus krepšinio mokyklos direktoriaus​ 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-1.6-56

Privatumo politika

​1. Ką reiškia ši Privatumo politika? ​​Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip biudžetinė įstaiga Vilniaus krepšinio mokykla (toliau – Įstaiga), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Įstaigai sudarant ir vykdant sutartis bei teikiant paslaugas; atliekant finansų analizę; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; užtikrinant turto ir asmenų apsaugą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įstaigos ir kontrahentų – juridinių asmenų; informuojant klientus apie vaikų ugdymo veiklas, vykdant Įstaigos veiklos viešinimą; Jums lankantis interneto svetainėje https://www.vilniauskm.lt/ (toliau – Interneto svetainė); Jums atliekant aktyvius veiksmus Duomenų valdytojo socialinės žiniasklaidos paskyrose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įstaiga, vadinami – Duomenų subjektais

2. Apie Įstaigą

Įstaiga reiškia biudžetinė įstaiga Vilniaus krepšinio mokykla, juridinio asmens kodas 190010326, buveinė adresu Birželio 23-iosios g. 10a, Vilnius 03205, Lietuvos Respublika, duomenys apie Įstaigą kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@vilniauskm.lt 

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įstaigos apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įstaiga renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įstaiga nurodytų tikslų.

4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi teikiant/gaunant paslaugas

​Aukščiau įvardinti duomenys yra būtini, jų nepateikus, Įstaiga negalės tinkamai vykdyti su Jumis sudarytos sutarties.

5. Finansų analizė 

​Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti efektyvų bei racionalų finansų panaudojimą, Įstaiga vykdo finansų analizę. Vykdant finansų analizę Įstaiga gali tvarkyti visus Duomenų subjektų pateiktus asmens duomenis. ​

​6. Įstaigos konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas 

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įstaigos konfidencialios informacijos apsaugą ir Įstaigos veiklos tęstinumą, Įstaiga gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įstaiga tvarko tokius duomenis: elektroninio pašto adresas, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugomi 3 mėnesius nuo duomenų surinkimo. ​

7. Turto ir asmenų apsauga

Siekiant apsaugoti Duomenų subjektų, lankytojų ir darbuotojų saugumą, rinkti įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises, Įstaiga vykdo vaizdo stebėjimą. Vykdant vaizdo stebėjimą Įstaiga tvarko šiuos asmens duomenis: atvaizdas, judėjimo trajektorija, asmenų turimi daiktai. Duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir saugomi 14 dienų.

8. Įstaigos sutarčių su tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas 

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įstaigos sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Įstaiga tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 4 metus. 

9. Klientų informavimas apie vaikų ugdymo veiklas, Įstaigos veiklos viešinimas 

Siekiant informuoti apie vaikų ugdymo veiklas bei viešinti Įstaigos veiklą, su duomenų subjektų sutikimu, Įstaiga turi teisę talpinti atvaizdus ar vaizdo medžiagą socialinės žiniasklaidos tinklo paskyrose ir Interneto svetainėje. Jūsų duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo. ​

​10. Susisiekite su mumis 

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įstaiga: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.  ​​Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti. ​​Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. ​​Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
​Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

11. Interneto svetainė

Administravimo ir funkcionalumo užtikrinimas Interneto svetainėje tikslais, su duomenų subjektų sutikimu, yra naudojami slapukai. ​

11.1. Slapukai 

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. ​
​Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.  Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

Funkciniai slapukai. 
​Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

12. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. 
​Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle “Facebook“ – @VilniausKM, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
​  Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle “Youtube“ – @VilniausKM, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://policies.google.com/privacy?hl=lt 
​Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle “Instagram“ – @VilniausKM, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875
​Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle “TikTok“ – @VilniausKM, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy
Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

​13. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių iš savo sutarčių kontrahentų.
​Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 
​Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: ● jei tai turime padaryti pagal įstatymą;● siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).
​Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

​Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

14. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

​15. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
​Įstaiga nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įstaiga atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

15.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.  ​

15.2. Teisė atšaukti sutikimą 

​Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.  ​

15.3. Papildomos teisės 

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.  (a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. 
​​(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais. 
​(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti: ● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo; ● kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; ● kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; ● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 
​(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. 
​(e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

15.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

​Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

16. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt). ​

17. Atsakomybė 

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. ​

18. Privatumo politikos pakeitimai 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.