Position
Vilniaus KM 12-13
Gimimo data
2012.05.09
Priimtas (-a)
2020.09.01
Treniruoja: GINTARAS RAZUTIS