Position
Vilniaus KM 12-13
Gimimo data
2012.05.31
Priimtas (-a)
2020.09.07
Treniruoja: GINTARAS RAZUTIS